• 0212 570 25 27
 • info@yelkenosgb.com.tr

 

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

  30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere, işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı istihdam etme yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümlülük tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre değişmekle birlikte yakın zamanda istisnasız bütün işyerleri için geçerli olacaktır.

Firmalar tehlike sınıfı olarak 3'e ayrılmaktadır.

a) Az Tehlikeli Sınıf
b) Tehlikeli Sınıf
c) Çok Tehlikeli Sınıf


C Sınıfı İş Güvenliği uzmanları Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde,
B Sınıfı İş Güvenliği uzmanları Az Tehlikeli ve Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde,
A Sınıfı İş Güvenliği uzmanları tüm tehlike sınıflarında yer alan işletmelerde,

Görev alabilmektedir.

1) 50'den fazla çalışanı olan tüm işletmeler için tehlike sınıfına bakılmaksızın İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli çalıştırma yükümlülüğü hali hazırda bulunmaktadır.

2) 50'den az çalışanı olupta Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için bu yükümlülük 1 Ocak 2014 tarihinde başlamıştır.

3) 50'den az çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu 2016 senesinin Temmuz ayında devreye girecektir.
 

  İş Güvenliği Uzmanlarının işyerlerindeki misyonları,  29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Yine de kısaca bahsetmek gerekirse;

 • İşveren vekili atanası için bilgilendirme ve evrakların hazırlanması
 • Çalışan temsilcisi seçim sürecini yönetmek ve başkanlık etmek.
 • Çalışan temsilcisi atamalarının yapılması. (Baş çalışan temsilcisi seçimi)
 • Destek eleman(lar)ı atamalarının yapılması
 • 50 kişi ve üzerinde personel mevcudu olan işletmelerde kurul oluşturulması. (Kurul üyelerine eğitim verdikten sonra, ilk toplantının yapılmasını sağlamak.)
 • İşletme için gerekli yıllık çalışma planının (Kurul mevcut ise kurul üyeleri ile birlikte) oluşturulması
 • Yıllık eğitim planlarının İşyeri Hekimi ile işbirliği içinde hazırlanması
 • Yıllık Eğitim planı çerçevesinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İşyeri Hekimi ile birlikte verilmesi
 • Mesleki eğitim alması gereken personele gerekli yönlendirmelerinin yapılması
 • Eğitim sertifikalarının hazırlanarak teslim edilmesi
 • Risk Analizi Ekibinin oluşturulması (Ekip üyelerinin eğitiminin sağlanması)
 • Risk Analizi formatının ekip üyelerine açıklanması ve çalışmalara başlanması
 • Risk Analizi formatının ekip üyelerine açıklanması ve çalışmalara başlanması
 • Risk Analizi sonucu Düzeltici Önleyici Faaliyetler'in (DÖF) oluşturulması ve sahada takibi.
 • İşletme sahası için gerekli olan ortam ölçümlerinin belirlenmesi
 • Ortam ölçümlerinin sonuçlarının İşyeri Hekimi ile beraber değerlendirerek Kaynağında Yok Etme yöntemlerinin araştırılması
 • Ortam ölçümleri sonuçlarını İşyeri Hekimi ile beraber değerlendirerek Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) belirlenmesine rehberlik edilmesi
 • İşletme sahasında kullanılan Kimyasal Maddelerin MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi) Formlarının yorumlarını İşyeri Hekimi ile beraber yapmak sureti ile çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak
 • Personel Özlük Dosyalarının Takibi ve Düzenlenmesi Konusunda Danışmanlık
 • Makine envanter Listesinin çıkartılması, bakım periyotlarının  belirlenmesi ve takibi
 • Makine kullanma talimatlarının iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerinin ve eklerinin hazırlanması
 • Sağlık ve Güvenlik  işaretlemelerinin yapılmasına rehberlik edilmesi
 • Yangın Eğitimlerini almış veta alacak personelin belirlenmesi, kurs süreçleri hakkında danışmanlık yapılması
 • Kurtarma, tahliye, koruma eğitimlerini almış veya alacak personelin belirlenmesi, kurs süreçleri hakkında danışmanlık yapılması
 • Acil Durum Planlarının oluşturularak personele eğitimlerin verilmesi. Tatbikatların organize edilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesinin, kullanılan ekipmanlara air talimatlar ışığında oluşturulması
 • Saha gözlemlerinin ve denetimlerinin periyotlar halinde yapılması ve raporlanması
 • İşyeri hekimi ile yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması
 • Bir sonraki yılın çalışma programlarının İşyeri Hekimi ile birlikte hazırlanması

 

 işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı görevlendiriyoruz.