• 0212 570 25 27
 • info@yelkenosgb.com.tr
                             

 

                                     Sağlık ve Güvenlik Planı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirlemek amacıyla 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı resmi gazetede yayımladığı “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile işverenlere, Yapı İşlerinde “Sağlık ve Güvenlik Planı” hazırlanması yükümlülüğünü getirmiştir. Aslında bu yükümlülük daha önce 23.12.2003 tarihli ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yeni yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

  Sağlık ve Güvenlik Planı; yönetmeliğin 8. Maddesinde de bahsedildiği üzere yapı işine başlamadan önce, projenin hazırlık aşamasında hazırlanmalıdır.

Yapı işlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak önlemlerin, işyerinde uygulanacak kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanan plan, aşağıda belirtilen konular ve gerekli görülen diğer konularla iş sağlığı güvenliği önlemlerini kapsamalıdır.
 

 • Şantiyenin kurulması, işletilmesi, kaldırılması,
 • İşyeri organizasyonu,
 • Görev ve sorumluluklar,
 • İşçilerin işe başlatılması süreci,
 • İş süreçleri,
 • Her bir iş sürecine ilişkin tehlike belirleme, risk değerlendirme / risk analizleri,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimi,
 • Makine, ekipman ve alet kullanımı,
 • Saha kontrolü, 
 • Acil Durum Planı,
 • Çevre koruma önlemleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Sağlanması ve Kullanması,
 • Şantiye İş Güvenliği Talimatları.