• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr
                             

 

                                                         PERİYODİK SAĞLIK TARAMALARI

30.06.2012 tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Sağlık Gözetimi" başlıklı 15. Maddesi gereğince İşveren ;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Periyodik Sağlık Taramaları Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler :

Genel olarak yukarıda da belirtildiği üzere ; İşe girişlerde ve işin devamı süresince periyodik devrelerde yapılması gereken sağlık tetkiklerinin tamamında hizmet vermekteyiz.

1. Akciğer Grafisi : Mesleki akciğer hastalıklarından çalışanların korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir.Gerek işe girişte gerekse periyodik olarak hem tıbbi hemde yasal önemi, olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir.

2. Solunum Fonksiyon Testi : Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir.meslek hastalıklarının tanı tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak kullanılır.aynı zamanda çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir.

3. İşitme Testi (Odiometri) : Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve iştme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır.

4. Göz Muayenesi : Çalışanların yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıkları anlamak, aynı zamanda çalışanların , yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır. Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılabileceği gerçeği göz önünde bulundurulursa bu çok da pratik bir uygulama olamamaktadır. Bu nedenle mobil araçlarımızla sadece temel kırma kusuru taramaları yaparak göz problemi ile ilgili şüpheli çalışanları tespit ediyoruz ve olması gereken klinik şartlarda muayene olabilmeleri yönünde anlaşmalı olduğumuz hastanelere yönlendiriyoruz.


5. Portör Muayeneleri : Gıda sektöründe ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
• Gaita kültürü, (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
• Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, Histolytica kistleri, Giardialamblia kistleri ve Helmint yumurtaları yönünden en az 6 ayda bir)
• Boğaz ve burun kültürü (S. aureus yönünden, en az yılda bir)

6. Aşı Uygulamaları

Tetonoz aşısı
Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)

Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

7. Laboratuvar Hizmetleri : Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri de artmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.